?>

Komunikat ws rozbudowy Debreczyna

11/06/2017

Komunikat prasowy
Spółka Gedeon Richter rozbudowuje zakład biotechnologiczny w Debreczynie, dysponujący najnowszą, unikatową technologią w regionie.
Budapeszt, marzec – Gedeon Richter Plc. przeznaczy 48,3 mln EUR (15 mld HUF) na projekt inwestycyjny polegający na rozbudowie utworzonego w 2012 r. zakładu biotechnologicznego. Zakład opracowuje i wytwarza produkty biopodobne z wykorzystaniem najnowocześniejszej, unikatowej w regionie technologii. Planowana inwestycja pomoże spółce stworzyć kolejne 125 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zakład w Debreczynie będzie wytwarzał produkty o wysokiej intelektualnej wartości dodanej, które umożliwią stosowanie zaawansowanych metod terapeutycznych, przyczyniając się zarazem do oszczędności środków narodowego funduszu zdrowia. Produkty te mają istotną wartość zarówno dla pacjentów, jak i dla gospodarki kraju, wnoszą także swój wkład w dalszy rozwój potencjału eksportowego firmy Richter.

Wykorzystanie leków biopodobnych wytwarzanych metodami biotechnologicznymi to segment, który zapewnia największą skuteczność terapii chorób onkologicznych i immunologicznych oraz odznacza się najszybszym wzrostem na globalnym rynku farmaceutycznym. Produkty biopodobne charakteryzują się taką samą skutecznością w leczeniu jak oryginalne, mają jednak dodatkową zaletę w postaci niższych kosztów, co przekłada się na zmniejszenie wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia. Spółka Gedeon Richter przywiązuje dużą wagę do uwzględnienia w swojej strategii opracowywania i produkcji leków biopodobnych na Węgrzech. Działając zgodnie z tym podejściem, w 2005 r. spółka utworzyła w Budapeszcie laboratorium rozwoju biotechnologii. Przeznaczyła również 25 mld HUF na budowę nowego zakładu biotechnologicznego w Debreczynie, jedynego tego rodzaju ośrodka w Europie Środkowo-Wschodniej. W zakładzie zatrudnienie znalazło ponad 200 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Pierwsze samodzielnie opracowane przez spółkę Richter produkty biopodobne zostały już dopuszczone do obrotu w Europie i prawdopodobnie pojawią się na rynku w 2017 r., w zależności od przebiegu procedury uzyskania pozwolenia.

W myśl swojej strategii biotechnologicznej spółka jeszcze na etapie projektowania zadbała o możliwość późniejszej rozbudowy zakładu w Debreczynie. Zbudowano pracownię, pozbawioną jeszcze wyposażenia, oraz wytyczono w sąsiedztwie istniejących zabudowań wolną przestrzeń do późniejszego wykorzystania. Działając na podstawie specjalnej decyzji rządu, węgierski minister spraw zagranicznych i handlu Péter Szijjártó oraz prezes spółki Gedeon Richter Erik Bogsch podpiszą umowę o przekazaniu dotacji na zakład biotechnologiczny w Debreczynie. Wkład państwa wyniesie niecałe 16,1 mln EUR (5 mld HUF). Pozwoli to firmie Richter zapoczątkować program inwestycyjny, który zaowocuje podwojeniem obecnych możliwości wytwórczych spółki w zakresie biotechnologii i stworzy potencjał analityczny, który będzie mógł zostać wykorzystany na potrzeby oceny jakości produktów opuszczających zakład oraz pomoże rozwiązać problemy dotyczące specjalnych warunków składowania produktów w skali całego kraju. Inną korzyścią jest utworzenie 125 nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób z wyższym wykształceniem. Spółka Richter podejmie współpracę z miastem Debreczyn oraz Uniwersytetem Debreczyńskim w celu kształcenia pracowników o ściśle określonych kwalifikacjach. Łączny koszt programu inwestycyjnego szacowany jest na blisko 48,3 mln EUR (15 mld HUF).

Rząd Węgier oraz spółka Richter podejmują istotne działania mające wpływ na politykę przemysłową oraz wspólnie pracują nad uczynieniem z Węgier centrum rozwoju biotechnologii i produkcji biotechnologicznej, skutecznie konkurującego również na rynkach międzynarodowych. Celem porozumienia jest stworzenie całościowej i konkurencyjnej w skali międzynarodowej linii produktów o wysokiej wartości dodanej, umożliwiających skuteczne leczenie.

Ogólne informacje
Poprawa warunków życia oraz jakości opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych przełożyła się na znaczące wydłużenie przeciętnej długości życia, co doprowadziło do starzenia się populacji. Ze względu na szczególną kondycję zdrowotną oraz dolegliwości ludzi w podeszłym wieku pojawił się szybko rosnący popyt na terapie onkologiczne i immunologiczne, w których leki biotechnologiczne okazały się bardziej skuteczne lub wręcz niezastąpione.

Ekspansja niezwykle kosztownych produktów biotechnologicznych, w krajach rozwiniętych w całości refundowanych ze środków publicznych, postępuje na globalnym rynku farmaceutycznym bez
przeszkód: jedna trzecia spośród wszystkich nowych leków w Unii Europejskiej ma biotechnologiczny rodowód. Eksperci zgodnie uważają, że udział produktów biotechnologicznych w rynku będzie rósł. Podczas gdy prognozowany wzrost na rynku leków małocząsteczkowych w drugiej połowie tej dekady wyniesie niecałe 5% rocznie, rynek produktów biotechnologicznych będzie rósł w tempie przekraczającym 10% rocznie. Trend ten dodatkowo umacnia fakt, że w przybliżeniu jedna trzecia trwających obecnie programów rozwoju klinicznego ma związek z biotechnologią. Według uzasadnionych szacunków w 2015 r. siedem spośród dziesięciu leków o największym znaczeniu globalnym będzie pochodzenia biotechnologicznego. Lek biopodobny to lek biologiczny, zawierający przede wszystkim białko jako substancję czynną, opracowany i wytworzony w celu uzyskania znacznego podobieństwa do już zatwierdzonego leku biologicznego („leku referencyjnego”). Leki biopodobne nie różnią się istotnie od leku referencyjnego pod względem jakości, bezpieczeństwa czy skuteczności. Rozwój leków biopodobnych wiąże się z wysokim ryzykiem, szacunkowe koszty ich opracowywania wynoszą od 50 do 100 mln EUR i nawet kilkaset razy przekraczają koszty opracowania leków generycznych. Zarazem jednak leki te mają istotne znaczenie dla gospodarki kraju, ponieważ ich stosowanie w leczeniu może się wiązać ze znacznymi oszczędnościami dla budżetu na ochronę zdrowia.


Inne komunikaty

  • Broszura edukacyjna dla fachowych pracowników ochrony zdrowia dotycząca stosowania Levosert/ Levosert Easy
    28/09/2023
  • Gedeon Richter i Sumitomo Pharma otrzymują pozytywną opinię CHMP dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    28/09/2023
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022
    20/09/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty