Polityka prywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI

WPROWADZENIE

Spółka Gedeon Richter Polska Sp. z o.o oraz Oddział w Warszawie (zwana dalej “Spółką”) jest przywiązana do ochrony prywatności osób odwiedzających Stronę internetową i podejmuje się ochrony ich danych osobowych. Informacja niniejsza dotyczy przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Spółkę i pochodzących od użytkowników naszej strony internetowej (zwanych dalej łącznie „Osobami, których dotyczą dane“) i opisuje zasady zbierania, transferu, przetwarzania, wykorzystania oraz praktyki w zakresie zabezpieczeń związanych ze Stroną internetową. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy jego Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej jest Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Wasze dane chronione są w odpowiedni sposób, zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH

Spółka może zbierać informacje o Użytkownikach Strony internetowej, takie jak dane o urządzeniu oraz systemie informatycznym, z którego Użytkownik korzysta, adresu IP, informacje o lokalizacji, itp. Dane zbierane przez nas w ramach działania strony internetowej są przeznaczone głównie do celów statystycznych i efektywniejszego zarządzania treścią naszego serwisu, rozwijania poziomu świadczonej usługi lub treści Serwisu, dostarczania użytkownikom wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach.

Spółka może również gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników Strony internetowej w zakresie, który jest niezbędny do realizacji celów, o czym mowa poniżej.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, by móc zapewnić Państwu oczekiwane usługi. Cele te obejmują:

(i) realizację Państwa żądań składanych za pośrednictwem naszej strony internetowej („Strona internetowa”), odpowiadanie na Państwa zapytania i prośby;

(ii) publikację ogłoszeń w sprawie pracy na naszej stronie internetowej oraz administrowanie aplikacjami potencjalnych pracowników;

(iii) zapewnienie kanału komunikacji na potrzeby informowania o działaniach niepożądanych w związku z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zwane dalej łącznie „Usługami”).

Gromadzone dane osobowe pochodzące od Osób, których dotyczą dane, są przetwarzane przez naszych pracowników, zabezpieczone przed niepowołanym dostępem i wykorzystywane przez nas w zgodnym z prawem i uzasadnionym celu świadczenia naszych usług, w tym do:

 1. identyfikacji Osób, których dotyczą dane, korzystających z naszych Usług;
 2. śledzenia statusu Państwa aplikacji lub wniosków;
 3. wysyłania Państwu spersonalizowanych wiadomości;
 4. wysyłania Państwu informacji administracyjnych i wiadomości dotyczących możliwości korzystania przez Państwa z naszych Usług;
 5. badania i doskonalenia naszych Usług, w tym celach analityki internetowej i statystyki;
 6. zapobiegania oszustwom i nadużyciom, zapewniania bezpieczeństwa komunikacji na naszej Stronie internetowej;
 7. zapewniania Państwu wsparcia technicznego; obsługi skarg i egzekwowania naszego Regulaminu Serwisu i polityki prywatności.

Okresowo możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach po uprzednim zakomunikowaniu Państwu o takich planach, o ile cele takie są bezpośrednio związane i zgodne z celami wskazanymi w Informacji dotyczącej prywatności.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

O ile nie wskazano odmiennie w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności, przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na dobrowolnie udzielonej zgodzie. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Niedostarczenie nam wymaganych danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Państwu naszych Usług.

W odniesieniu do przekazywania informacji o działaniach niepożądanych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2016 poz. 2142).

JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY GROMADZIĆ?

Realizując nasze działania, w celach wskazanych powyżej, przetwarzamy (gromadzimy) następujące dane osobowe Osób:

 • Dane aplikacji kandydatów do pracy: jeśli ubiegają się Państwo o pracę u nas, przechowujemy następujące informację: datę i godzinę złożenia aplikacji, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, numer(y) telefonu, adres e-mail, nazwę poprzedniego pracodawcy, czas trwania poprzedniego stosunku pracy, poprzednie stanowiska, miejsca pracy i ich opisy, kwalifikacje, studia, wykształcenie, tytuł/stopień naukowy, jego rodzaj i datę uzyskania, znajomość języków, umiejętność obsługi komputera, wszelkie inne informacje dobrowolnie przekazane przez kandydata (np. wizerunek, życiorys, list przewodni i oczekiwane miesięczne wynagrodzenie). Informacje niezbędne są do oceny Państwa doświadczenia i decyzji o zatrudnieniu. Dostęp do tych informacji będzie miał wyłącznie upoważniony pracownik Administratora.
 • informacje o działaniach niepożądanych: informacja ta jest nam potrzebna do przetwarzania, badania i zgłaszania działań niepożądanych regulatorowi. Państwa zgłoszenie musi zawierać następujące dane: opis zdarzenia niepożądanego; data wystąpienia działania niepożądanego; dane (imię i nazwisko) osoby dokonującej zgłoszenia; inicjały pacjenta; płeć pacjenta lub wiek pacjenta; w przypadku osób wykonujących zawód medyczny – adres miejsca wykonywania tego zawodu, nazwa produktu leczniczego podejrzewanego o spowodowanie działania niepożądanego; informacje dodatkowe (np. inne leki stosowane, choroby współistniejące, wyniki badań dodatkowych); numer telefonu lub adres e-mail zgłaszającego;
 • informacje o korespondencji: będziemy przechowywać zapisy korespondencji z Państwem, w tym wniesione przez Państwa skargi, włącznie z informacją o odczytaniu wiadomości, w celu świadczenia Państwu wsparcia technicznego oraz rozpatrywania skarg.

Informacje o sposobie użytkowania Strony internetowej: informacje o tym, jak Państwo korzystają z naszych Usług za pośrednictwem Strony internetowej, w tym zachowania związane z wyszukiwaniem i preferencjami, zapis wyszukiwań na naszej Stronie internetowej i historia przeglądania. Korzystamy z tych informacji, by badać i doskonalić świadczone Państwu usługi, a także by identyfikować obszary wymagające poprawy w zakresie jakości naszych Usług.

Nasze usługi nie mają na celu zbierania szczególnych kategorii danych osobowych od osób, których dotyczą dane, poza informacjami o działaniach niepożądanych (dane zdrowotne) na potrzeby nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz danymi zawartymi w formularzach aplikacyjnych.

JAKICH CIASTECZEK UŻYWAMY?

Nasza Strona internetowa korzysta z ciasteczek w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszej Strony internetowej. Pomaga nam to zapewniać Państwu właściwe doznania w trakcie przeglądanie naszej Strony internetowej, jak również ciągle ją doskonalić.

Ciasteczko jest niewielkim plikiem składającym się z liter i cyfr, który przechowujemy w Państwa przeglądarce lub na twardym dysku Państwa komputera lub urządzenia mobilnego, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Ciasteczka zawierają informacje, które są przenoszone na twardy dysk Państwa komputera lub do urządzenie mobilnego.

Możemy używać następujących rodzajów ciasteczek:

 • „niezbędne”: są absolutnie konieczne dla działania naszej Strony internetowej. Obejmują one na przykład ciasteczka, które umożliwiają Państwu logowanie do zabezpieczonych obszarów naszej Strony internetowej. Ciasteczek tego typu nie można wyłączyć;
 • „tymczasowe” (analityczne): pozwalają nam rozpoznawać i zliczać odwiedzających stronę oraz obserwować, jak odwiedzający poruszają się po naszej Stronie internetowej, gdy z niej korzystają. Dzięki temu jesteśmy w stanie doskonalić działanie naszej Strony internetowej – na przykład zapewniając, że odwiedzający łatwo znajdują to, czego szukają;
 • „funkcjonalne”: używane są do rozpoznawania Państwa, gdy powracają Państwo na naszą Stronę internetową. Pozwala nam to personalizować nasze treści dla Państwa, zapamiętywać Państwa preferencje (np. Państwa wybór języka i regionu);
 • „dopasowania”: ciasteczka te zapisują Państwa wizytę na naszej Stronie internetowej, strony, jakie Państwo odwiedzili, oraz linki, jakie Państwo kliknęli. Będziemy wykorzystywać te informacje do dopasowywania naszej Strony internetowej i wyświetlanych na niej reklam do Państwa zainteresowań. W tym celu możemy również udostępniać te informacje innym podmiotom.

Spółka ma obowiązek uzyskania Państwa zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookies niezbędnych do umożliwienia korzystania Państwu ze strony internetowej. Zgodę tą mogą Państwo wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych co do zasady zezwalają na używanie i umieszczanie na nich plików cookies.

Mogą Państwo zablokować ciasteczko, aktywując odpowiednie ustawienia na swojej przeglądarce, dzięki którym mogą Państwo odrzucać wszystkie lub niektóre ciasteczka. Jeśli jednak ustawienie przeglądarki będzie blokować wszystkie ciasteczka (włącznie z koniecznymi), mogą Państwo nie być w stanie zapoznać się z treściami umieszczonymi w różnych obszarach naszej Strony internetowej. Więcej informacji na temat ciasteczek i sposobów ich blokowania i usuwania znajdą Państwo na stronie www.allaboutcookies.org.

GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ DANE I KTO MOŻE JE ZOBACZYĆ?

Do Państwa danych osobowych będą miały dostęp wyłącznie upoważnione osoby Spółki, dla których informacje te będą niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Nie będziemy ujawniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, podmiotom lub organizacjom zewnętrznym – za wyjątkiem sytuacji, gdy wyrażą Państwo zgodę na przekazanie danych bądź takie przekazanie jest wymagane.

W przypadku informacji dostarczonych w ramach zgłoszenia działania niepożądanego, dane te zostają przesłane na adres lekalert@grodzisk.rgnet.org do Działu Medycznego Spółki, który będzie przetwarzał dane osobowe lub inne dane związane ze zdarzeniem niepożądanym jako wyłączny administrator danych.

Po zawarciu umowy o zachowaniu poufności lub umowy zobowiązującej do nieujawniania danych, możemy zatrudnić podmioty zewnętrzne do przetwarzania danych w ramach świadczenia usług na naszą rzecz.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak są nam niezbędne do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane (gromadzone) – za wyjątkiem sytuacji, w których określone przepisy prawa zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy czas.

Usuniemy zgromadzone dane osobowe, jeśli:

(i) wycofają Państwo swoją zgodę, na podstawie której dane osobowe są przetwarzane i nie istnieje żadna inna podstawa prawna ich przetwarzania;

(ii) jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma żadnych uzasadnionych prawnie podstaw odrzucenia takiego sprzeciwu, lub jeśli zgłoszą państwo sprzeciw wobec przetwarzania na cele marketingu bezpośredniego;

(iii) dane osobowe muszą być usunięte, by zadośćuczynić obowiązkowi prawnemu ciążącemu na Spółce.

Dane nie zostaną usunięte w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne, by Spółka mogła zadośćuczynić obowiązkowi prawnemu przetwarzania danych przez Spółkę lub w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach realizacji zadań publicznych powierzonych Spółce (jeśli takowe Spółce powierzono); w celach archiwizacji w interesie publicznym, w celach badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych; lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych Spółki.

Dane zawarte w aplikacjach kandydatów do pracy są przechowywane przez czas przeznaczony na zamknięcie procesu rekrutacyjnego w Spółce – za wyjątkiem sytuacji, gdy wyrażą Państwo zgodę na przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.

CZY DANE PRZEKAZYWANE SĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów lub terytoriów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

JAK DBAMY O INTEGRALNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH?

Podejmujemy wszelkie możliwe i uzasadnione działania, by zapewnić poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych. Prosimy, by dbali Państwo o aktualność swoich danych osobowych i informowali nas o wszelkich zmianach w tych danych.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i zapobiec nieupoważnionemu lub przypadkowemu dostępowi, gromadzeniu, wykorzystaniu, ujawnieniu, kopiowaniu, modyfikacji, udostępnieniu, wymazaniu lub innemu nieuprawnionemu użyciu. Należy mieć na uwadze, iż przekazywanie informacji drogą elektroniczną nigdy nie jest całkowicie bezpieczne.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA I ŚRODKI PRAWNE?

Mają Państwo prawo do usunięcia, aktualizacji, oznaczenia lub zablokowania danych osobowych, które są niepełne, niepoprawne, niewłaściwe lub nieaktualne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo dostępu do jego danych osobowych oraz odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość. Może się to jednak wiązać z utratą możliwości korzystania z funkcjonalności Strony internetowej. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek dane osobowe, jakie przechowujemy, są niepełne, niepoprawne lub nieaktualne, mogą Państwo się z nami w tej sprawie skontaktować, a my niezwłocznie dokonamy koniecznych korekt. Podejmiemy wszelkie możliwe i uzasadnione działania, by zapewnić poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych. Mogą Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, lecz my możemy mieć prawny obowiązek zachowania takiej informacji i nieusuwania jej (lub zablokowania bądź oznaczenia takich informacji przez pewien czas, w którym to przypadku zrealizujemy wniosek o usunięcie dopiero po dopełnieniu takiego obowiązku).

Mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane. Odpowiemy na taki wniosek o dostęp do danych osobowych w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jego złożenia. Możemy poprosić o dodatkowe informacje, które pozwolą nam zweryfikować Państwa tożsamość. Mają Państwo prawo do zakwestionowania przetwarzania Państwa danych osobowych również wtedy, gdy przetwarzanie lub przekazywanie danych osobowych jest konieczne wyłącznie do wykonania zobowiązania umownego, niezbędne do wyegzekwowania naszego słusznego interesu, interesu odbiorcy danych lub innej osoby trzeciej (poza przypadkami, gdy przetwarzanie danych jest obowiązkowe); jak również gdy prawo na to zezwala. Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe w ustandaryzowanym formacie.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prywatność lub prawo do ochrony danych zostało naruszone, mogą Państwo zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Biuro ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 kancelaria@uodo.gov.pl  lub mogą Państwo złożyć pozew sądowy przeciwko Spółce (lub przeciwko innemu administratorowi danych), w którym mogą Państwo również żądać odszkodowania za szkody poniesione w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych lub w wyniku naruszenia wymogów bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych.

Niniejsza Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli nad stronami, do których kierują takie linki, a także nie odpowiadamy za praktyki w obszarze prywatności stosowane na takich stronach.

JAK MOGĄ PAŃSTWO SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?

Informacji w sprawach zapytań i wniosków dotyczących ochrony danych i realizacji praw składanych przez Osoby, których dotyczą dane, udziela pracownik Spółki posiadający adres e-mail: RODO@grodzisk.rgnet.org. Można przesyłać swoje wnioski drogą pocztową lub składać osobiście w siedzibie Spółki.