Regulamin stronyREGULAMIN SERWISU

Ostatnia modyfikacja 11.09.2018

Niniejsze warunki korzystania (dalej: “Warunki korzystania”) z serwisu internetowego określają prawnie wiążące warunki korzystania z naszych usług i dostępu do informacji zawartych na stronie internetowej: www.gedeonrichter.pl (dalej: “Strona”). Wchodząc na tę Stronę akceptujecie Państwo przedmiotowe Warunki korzystania, które są skuteczne wobec Państwa począwszy od pierwszej wizyty na Stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe Warunki korzystania, prosimy o niekorzystanie z niniejszej Strony.

Strona jest utrzymywana i prowadzona przez spółkę Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 529-16-56-994 zwaną dalej „Spółką“, lub zaimkiem „my“, „nas”, „nam“, „nami” itp.

Zastrzegamy sobie prawo do korekt i zmian niniejszych Warunków korzystania w całości lub w części, w dowolnym czasie, poprzez aktualizację niniejszego dokumentu. Datę ostatniej aktualizacji Warunków korzystania można ustalić sprawdzając pole „Ostatnia modyfikacja” u góry niniejszego dokumentu. Rekomendujemy wydrukowanie niniejszych Warunków korzystania, by w przyszłości możliwe było sprawdzenie ich treści. Wprowadzenie zmian do Warunków korzystania nie wymaga uprzedniego powiadomienia o tym Użytkowników Serwisu.

W sytuacji sprzeczności między Warunkami korzystania a innymi zapisami pojawiającymi się na tej Stronie, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki korzystania.

 1. OGRANICZONE KORZYSTANIE

Treści zawarte na tej Stronie i wszelkie materiały publikowane na niej w jakiejkolwiek postaci, stanowią własność intelektualną Spółki lub licencjodawców Spółki i udzielamy Państwu ograniczonej, niewyłącznej i niemogącej być przedmiotem przeniesienia na osoby trzecie licencji na korzystanie z treści zawartych na tej Stronie. Dzieła te są chronione przepisami krajowymi i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Należy zawsze uznawać nasz status (oraz status wszelkich innych zidentyfikowanych osób zamieszczających treści) jako autorów treści zawartych na naszej Stronie. Powinni Państwo zachowywać i odnotowywać wszelkie wzmianki odnoszące się do praw autorskich i innych praw intelektualnych na stronach zachowywanych i drukowanych z naszej Strony internetowej. Nie wolno Państwu używać nazwy i znaków handlowych naszej Spółki bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jakiekolwiek wykorzystywanie nazwy lub znaków towarowych Spółki bez naszej zgody, stanowi naruszenie prawa.

Nie wolno Państwu dystrybuować, modyfikować i wykorzystywać treści oraz materiałów zawartych na tej Stronie (poza materiałami do tego przeznaczonymi, zamieszczonymi w zakładce „DO POBRANIA”, które mogą być wykorzystywane przez Państwa wyłącznie w całości, przy jednoczesnym wskazywaniu na źródło ich pochodzenia) zarówno we fragmentach, jak i w całości, w tym jakichkolwiek treści, obrazów, materiałów audio lub wideo, w celach publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Uznają Państwo i wyrażają zgodę na to, że – o ile prawo nie stanowi inaczej – wszystkie treści publikowane na tej Stronie podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Spółki lub innych autorów w jakikolwiek sposób, poza zgodnym z warunkami opisanymi w niniejszym dokumencie lub zapisami określonymi tekstem na danej Stronie internetowej.

Spółka, jak również inne podmioty, nie przenoszą na Państwa żadnych praw majątkowych i uprawnień wynikających ze znaków handlowych, patentów, praw własności czy innych praw do własności intelektualnej w ten sposób wskazanych.

 1. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza Strona i jej usługi przeznaczone są dla osób zamieszkujących w Polsce. Nie gwarantujemy, że treści dostępne na lub za pośrednictwem naszej Strony nadają się do wykorzystania lub są dostępne w innych miejscach, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności. Mogą Państwo odwiedzać i korzystać z naszej Strony na własne ryzyko. Treści na tej stronie udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady ani diagnozy medycznej, na której mogliby Państwo polegać. Informacji takich nie można interpretować jako porady lub rekomendacji i nie mogą one służyć jako podstawa podejmowania decyzji lub działań, włącznie z wszelkimi informacjami o charakterze medycznym zamieszczonymi na tej Stronie, które nie mogą zastępować szczegółowej konsultacji medycznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ani niniejsza Strona ani jej treści nie mają na celu zastąpić porady lub diagnozy pracownika służby zdrowia; zawsze zalecamy Państwu zwrócenie się o pomoc do kompetentnego pracownika służby zdrowia we wszystkich kwestiach dotyczących stanu Państwa zdrowia.

Strona niniejsza może zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. Zastrzegamy sobie prawo zmiany, korygowania i/lub doskonalenia obecnych treści, jak również programów i produktów opisywanych w informacjach zawartych na Stronie, bez uprzedzenia. Podejmujemy uzasadnione wysiłki na rzecz aktualności informacji zawartych na naszej Stronie, lecz nie gwarantujemy, w sposób wyraźny ani dorozumiany, że treści na naszej stronie są poprawne, kompletne czy aktualne. Należy pamiętać, iż wszystkie treści zawarte na Stronie internetowej mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być taktowane jako źródła edukacyjne.

Jeżeli są Państwo użytkownikami biznesowymi lub pracownikami służby zdrowia, wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia i inne sformułowania, które mogą odnosić się do tej Strony lub treści na niej zawartych. Jeżeli są Państwo użytkownikami-konsumentami, udostępniamy naszą Stronę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego, zaś Państwo godzą się na niekorzystanie z naszej Strony w celach komercyjnych lub biznesowych.

Nie wyłączamy, ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Państwa w sytuacjach, w jakich byłoby to niezgodne z prawem. W zakresie dopuszczonym przez właściwe przepisy, Spółka, jak również inne osoby uczestniczące w tworzeniu i prowadzeniu tej Strony, nie odpowiadają za jakiekolwiek problemy, szkody, utratę danych lub błędy w treściach zawartych na tej Stronie, jakie mogą wyniknąć – bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo – w związku z nawiązaniem połączenia, przeglądaniem lub ściąganiem treści w trakcie odwiedzin na tej Stronie.

Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej Strony z powodów biznesowych lub operacyjnych bez potrzeby uzasadnienia i uprzedniego zawiadomienia.

 1. LINKI PODMIOTÓW TRZECICH

Jeśli niniejsza Strona zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez podmioty trzecie, linki te udostępniane są Państwu wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Obecności takich linków nie można interpretować jako naszą akceptację dla treści linkowanych stron lub informacji, jakie mogą Państwo tam uzyskać. Nie mamy kontroli na treściami zawartymi na tych stronach lub w ich zasobach. Spółka jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych serwisów, jak również za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z treści zawartych w tych serwisach. Korzystanie z tych serwisów odbywa się na wyłączne Państwa ryzyko.

Niniejsza Strona może zawierać informacje i materiały załadowane przez innych jej użytkowników, w tym zamieszczane na tablicach ogłoszeń, „chatroomach” i forach. Takie informacje i materiały nie są przez nas weryfikowane, ani akceptowane. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników na naszej Stronie nie reprezentują naszych poglądów lub wartości.

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA

Korzystając z naszej Strony, zgadzają się Państwo przestrzegać wszystkich właściwych przepisów, zasad i regulacji. Oczekujemy od użytkowników Strony, że będą respektować prawo, jak również prawa i godność innych.

Nie mogą Państwo korzystać z naszej Strony i oferowanych na niej usług:

 • w sposób, który w jakikolwiek sposób narusza obowiązujące przepisy i regulacje;
 • w celu szkodzenia lub usiłowania szkodzenia lub naruszania w inny sposób praw lub godności innych;
 • w celu podawania się za inne osoby lub podmioty, w tym między innymi za przedstawiciela Spółki;
 • w celu przesyłania lub umożliwienia przesyłania wszelkiej niezamawianej lub nieuprawnionej reklamy, materiałów promocyjnych innego rodzaju lub jakichkolwiek innych form nagabywania;
 • w celu zamieszczania w formie ramki lub mirroringu dowolnej części Strony;
 • w celu tworzenia bazy danych poprzez ściąganie i przechowywanie treści Strony;
 • w celu świadomego przesyłania lub zamieszczania wszelkich danych i materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, oprogramowanie typu spyware, adware, inne szkodliwe oprogramowanie lub podobnego rodzaju kod komputerowy, którego celem jest zakłócanie działania programów i sprzętu komputerowego;
 • w celu uzyskania nieuprawionego dostępu do naszej Strony, serwera, na którym jest ona przechowywana, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych związanej z naszą Stroną. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom czuwającym nad przestrzeganiem prawa i będziemy z nimi współpracować, w tym poprzez ujawnienie im Państwa tożsamości.

Użytkownicy Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za przesyłane w związku z korzystaniem ze Strony treści, w tym w zakresie w którym mogą one naruszać prawa osób trzecich. W razie pozyskania wiedzy na temat jakichkolwiek działań, informacji lub materiałów zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych poprzez lub w związku z naszą Stroną, które mogą być naruszeniem niniejszych warunków korzystania, mamy prawo, lecz nie obowiązek, usunąć lub wyłączyć dostęp do przedmiotowych informacji lub materiałów lub zakończyć Państwa korzystanie z naszych stron internetowych ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego informowania o tym.

Jeśli uznają Państwo, że jakikolwiek zamieszczony przez Spółkę materiał narusza niniejsze Warunki korzystania, jest niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób kłóci się ze Standardami w zakresie treści, prosimy o zasygnalizowanie tego moderatorowi pod adresem e-mailowym admin@grodzisk.rgnet.org. W zgłoszeniu należy wskazać kwestionowane treści i ich dokładne miejsce. Jeśli kierując się własnym uznaniem stwierdzimy, że Państwa zgłoszenie jest uzasadnione, usuniemy przedmiotowe treści i w razie potrzeby poinformujemy Państwa o tym.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNICZNA

Nie gwarantujemy, że nasza Strona jest bezpieczna lub wolna od błędów, złośliwego oprogramowania czy wirusów. To Państwa zadaniem jest takie skonfigurowanie swojego oprogramowania i sprzętu informatycznego, by mieć możliwość wejścia na naszą Stronę i prawidłowego z niej korzystania. Zalecamy korzystanie z firewalla i oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.

W zakresie dopuszczonym przez przepisy, nie odpowiadamy za jakiekolwiek uszkodzenia komputera lub innej Państwa własności powstałe w związku z wejściem na tę Stronę, bądź dostępem do, korzystaniem z i przeglądaniem treści na niej zawartych, w tym za niepożądane zdarzenia, jakie mogą zajść podczas ściągania materiałów, danych, tekstu, obrazów, materiałów wideo i audio.

Ponadto w zakresie dopuszczonym przez przepisy, nie odpowiadamy za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty lub koszty, które mogą powstać w związku z niewłaściwym działaniem lub awarią Strony lub z podobnych przyczyn; nie odpowiadamy również za prawdziwość i aktualność informacji zamieszczanych na lub dostępnych za pośrednictwem Strony.

 1. OCHRONA DANYCH I DOSTĘPNOŚĆ

Nasza Informacja dotycząca prywatności określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, jakie zbieramy lub jakie Państwo nam przekazują. Wchodząc na tę Stronę, muszą Państwo zgodzić się na warunki określone w Informacji dotyczącej prywatności. Warunki określone w Informacji dotyczącej prywatności są integralną częścią niniejszych Warunków korzystania. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Większość usług na tej Stronie nie wymagają uprzedniej identyfikacji, zatem udostępniamy Państwu te treści bez konieczności ujawnienia swojej tożsamości. Aby jednak uzyskać dostęp do określonych części tej Strony, muszą Państwo potwierdzić swoją tożsamość jako osoby uprawnionej do dostępu do tych części. Jeżeli zdecydują się Państwo nie przekazywać nam wymaganych danych osobowych, akceptują Państwo ewentualność niemożności uzyskania dostępu do określonych części tej Strony.

Kanałami na Stronie z ograniczonym dostępem są:

 • treści dla profesjonalistów na Stronie z produktami Spółki, tj.: osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 1. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH SPÓŁKI; RAMKI

Mogą Państwo zamieszczać linki do naszej Strony startowej, o ile odbywa się to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji, ani jej nie wykorzystuje. Nie wolno Państwu zamieszczać linku w sposób, który sugerowałby jakikolwiek związek z nami, naszą aprobatę lub rekomendację z naszej Strony, jeśli nie mają one miejsca. Nie wolno Państwu zamieszczać linku do tej Strony na żadnej stronie internetowej, która nie należy do Państwa. Naszej Strony nie wolno osadzać w ramce na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, nie wolno też tworzyć linków do innych części naszej Strony niż Strona startowa (homepage). Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie linku bez uprzedzenia.

Jeśli chcą Państwo zamieścić link do naszej Strony lub wykorzystać treści na niej zawarte w inny niż wskazany wyżej sposób, muszą Państwo najpierw uzyskać na to pisemną zgodę Spółki. W takich przypadkach należy się kontaktować z administratorem Strony na adres e-mail admin@grodzisk.rgnet.org.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Dostęp do specjalistycznych informacji medycznych zamieszczonych na stronie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r., prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 t.j.), jest zastrzeżony wyłącznie dla profesjonalistów, tj.: osób uprawnionych do wystawiania recept oraz  osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, po dokonaniu weryfikacji osób zainteresowanych dostępem do ww. informacji poprzez potwierdzenie spełnienia tych warunków, polegające na odznaczeniu formuły: „Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze”.

 1. ZGODNOŚĆ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA

Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków korzystania stanowi materialne naruszenie warunków, na jakich wolno Państwu korzystać z naszej Strony i może skutkować podjęciem przez nas jednego z poniższych działań:

 • natychmiastowym, czasowym lub stałym wycofaniem Państwu prawa do korzystania z tej Strony;
 • natychmiastowym, czasowym lub stałym usunięciem materiałów zamieszczonych przez Państwa na naszej Stronie;
 • skierowaniem do Państwa ostrzeżenia;
 • podjęciem kroków prawnych przeciwko Państwu, w celu zwrotu nam wszelkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych), jakie wynikną z takiego naruszenia;
 • podjęciem innych kroków prawnych przeciwko Państwu;
 • ujawnieniem takich informacji organom stojącym na straży przestrzegania prawa, w zakresie, jaki uznamy za niezbędny.
 1. WŁAŚCIWE PRZEPISY

Niniejsze Warunki korzystania, ich treść i sposób sformułowania (oraz wszelkie pozaumowne spory i roszczenia) podlegają prawu polskiemu. Wyrażają Państwo zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów polskich.

 1. KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Strony lub niniejszych Warunków korzystania, prosimy kontaktować się z administratorem Strony na adres e-mail admin@grodzisk.rgnet.org.