Kwestionariusz identyfikacji podmiotów powiązanych osobowo z GRPL

Kwestionariusz ma na celu identyfikuję podmiotów powiązanych osobowo ze Spółką, z którymi GRPL zawierała transakcję. Informacje te są niezbędne w celu przygotowania dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi cen transferowych oraz zgodne z obowiązującą procedurą, która określa zasady identyfikacji podmiotów powiązanych osobowo z Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( dalej: ,,updop"). Identyfikacja podmiotów na podstawie niniejszej procedury ma umożliwić rozpoznanie transakcji przeprowadzanych przez GRPL z podmiotami powiązanymi osobowo.

Proszę nie wpisywać informacji dotyczące spółek z Grupy Kapitałowej Gedeon Richter.

Podawane przez Państwa informacje powinny odnosić się do całego poprzedniego roku finansowego (tj. okresu od 1 stycznia do 31 grudnia).

Prosimy o udzielanie odpowiedzi na poniższe pytania zgodnie z Państwa najlepszą wiedzą.


Pytanie 1

Prosimy o wskazanie podmiotów gospodarczych, w których posiadał(a) Pani/Pan udziały, o wartości nie mniejszej niż 25% kapitału zakładowego danego podmiotu.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie podmiotów gospodarczych, w których zasiadał(a) Pani/Pan w zarządzie lub pełnił(a) Pani/Pan funkcję prokurenta.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie podmiotów gospodarczych, w których zasiadał(a) Pani/Pan w organach nadzorczych (np. rada nadzorcza, komisja rewizyjna).

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie podmiotów gospodarczych, w których był(a) Pani/Pan zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie, czy prowadził(a) Pani/Pan indywidualną działalność gospodarczą . Proszę podać jej nazwę oraz NIP. Prosimy również o informację, czy w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej współpracował(a) Pani/Pan z GR PL.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie nazw oraz NIP spółek cywilnych lub spółek osobowych prawa handlowego, których był/a) Pani/Pan wspólnikiem. Prosimy o wskazanie (imię i nazwisko) pozostałych wspólników tych spółek.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie w oparciu o posiadane przez Pani/Pana informacje podmiotów gospodarczych oraz ich NIP, w których Pani/Pana małżonek, bliskie osoby oraz osoby wskazane w odpowiedzi na pyt. 6 posiadały udziały o wartości nie mniejszej, niż 25% kapitału zakładowego danego podmiotu.

Uwaga: w pytaniach 7-10 za bliskie osoby uznaje się rodziców, dziadków, dzieci wraz z ich małżonkami, wnuków, rodzeństwo, rodziców małżonka, rodzeństwo małżonka (także w przypadku ustania Pani/Pana małżeństwa).

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie w oparciu o posiadane przez Panią/Pana informacje podmiotów gospodarczych oraz ich NIP, w których Pani/Pana małżonek, bliskie osoby oraz osoby wskazane w odpowiedzi pyt. 6 zasiadały w zarządzie lub pełniły funkcję prokurentów.

Uwaga: w pytaniach 7-10 za bliskie osoby uznaje się rodziców, dziadków, dzieci wraz z ich małżonkami, wnuków, rodzeństwo, rodziców małżonka, rodzeństwo małżonka (także w przypadku ustania Pani/Pana małżeństwa).

Pytanie 9

Prosimy o wskazanie w oparciu o posiadane przez Panią/Pana informacje podmiotów gospodarczych oraz ich NIP, w których Pani/Pana małżonek, bliskie osoby oraz osoby wskazane w odpowiedzi na pyt. 6 zasiadały w organach nadzorczych (np. rada nadzorcza, komisja rewizyjna).

Uwaga: w pytaniach 7-10 za bliskie osoby uznaje się rodziców, dziadków, dzieci wraz z ich małżonkami, wnuków, rodzeństwo, rodziców małżonka, rodzeństwo małżonka (także w przypadku ustania Pani/Pana małżeństwa).

Pytanie 10

Prosimy o wskazanie w oparciu o posiadane przez Panią/Pana informacje podmiotów gospodarczych oraz ich NIP, w których Pani/Pana małżonek, bliskie osoby oraz osoby wskazane w odpowiedzi na pyt. 6 miały faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych tych podmiotów (pomimo braku więzów formalnych opisanych w pytaniach 6-9).

Uwaga: w pytaniach 7-10 za bliskie osoby uznaje się rodziców, dziadków, dzieci wraz z ich małżonkami, wnuków, rodzeństwo, rodziców małżonka, rodzeństwo małżonka (także w przypadku ustania Pani/Pana małżeństwa).

Imię i nazwisko

Stanowisko