?>

Kariprazyna znacząco redukuje negatywne objawy schizofrenii – na podstawie rzeczywistej praktyki klinicznej z nowego badania obserwacyjnego

14/07/2020

W dniach 4–7 lipca 2020 roku podczas 28. Dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzy­szenia Psychiatrycznego (EPA), która odbyła się wirtualnie w związku z pandemią COVID-19, przedstawiono nową analizę badań nad kariprazyną prowadzonych w zakresie leczenia negatywnych objawów schizofrenii. Badanie obserwacyjne, przeprowadzone w ambulatoryjnych klini­kach psychiatrycznych, wykazało, że lek redukuje negatywne objawy schizofrenii u pacjentów, którzy niedostatecznie reagowali na dotychczasowe leczenie i charakteryzuje się korzystnym profilem bezpieczeństwa. Wykazano również, że kari­pra­zy­na była porównywalna z placebo w zakresie parametrów sercowych – zaobserwowano minimalne zmiany w częstości pracy serca i długości odstępu QT. Na podsta­wie analiz post hoc kariprazyny i risperidonu podkreślono, że tylko kariprazyna wpłynęła na redukcję negatywnych objawów u pacjentów z ostrym stanem chorobowym.

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną, na którą składają się objawy pozytyw­ne i negatywne, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia funkcji poznawczych. Dotyka ona około 1% populacji. Szacuje się, że w Unii Europejskiej z tą chorobą zmaga się ok. 5 milionów osób. Negatywne objawy schizofrenii dotykają do 60% chorych, w zależności od odniesienia i mają istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Udowodniono, że leki przeciw­psy­chotyczne są skuteczne w leczeniu objawów pozytywnych, ale leczenie schizo­frenii z objawami negatywnymi pozostaje wciąż ogromnym wyzwaniem klinicznym.

W oparciu o wnioski z podwójnie zaślepionych badań dowiedziono skuteczności kariprazyny w leczeniu objawów schizofrenii, ale rzeczywista praktyka kliniczna, pozwalająca ocenić wpływ i skuteczność leku jest również bardzo istotna. Gedeon Richter przeprowadził na Łotwie 16-tygodniowe badanie obserwacyjne z udziałem 116 pacjentów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zgodnie z oceną kliniczną kariprazyna spowodo­wała istotną poprawę w leczeniu negatywnych objawów schizofrenii u pacjentów z niewystarcza­jącą odpowiedzią, u których występowały głównie objawy negatywne. Działania niepożądane, które występowały wcześniej, stopniowo zanikały, a podczas leczenia nie zaobserwowano zmian masy ciała, co wskazuje na korzystny profil bezpieczeństwa kariprazyny. Co istotne, większość lekarzy była bardzo zadowolona zarówno ze skuteczności, jak i z profilu tolerancji kariprazyny

Na konferencji EPA 2020 zaprezentowano następnie trzy plakaty:

 1. U wszystkich pacjentów ze schizofrenią wskazane jest długotrwałe leczenie z zastosowaniem leków przeciwpsychotycznych. Leki te mogą przynosić znaczne korzyści, ale leczenie może się wiązać z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi, takimi jak powikłania sercowe. Dlatego przeprowadzono również analizę post hoc bezpieczeństwa kardiologicznego w odniesieniu do leczenia kariprazyną, a jej rezultaty przedstawiono na konferencji EPA. Zgodnie z wynikami dotyczącymi parametrów pracy serca kariprazyna była porównywalna z placebo. Zmiany w częstości pracy serca i długości odstępu QT były minimalne, a częstość występowania kardiologicznych zdarzeń niepożądanych i zaprzestania leczenia była dość niska.
 2. Na konferencji EPA przedstawiono również analizę post hoc skuteczności kariprazyny w stosunku do risperidonu w leczeniu ostrych i pierwotnych negatywnych objawów schizofrenii. Zarówno kariprazyna i risperidon były skuteczne w kontrolo­waniu ostrych objawów ogólnych, ale tylko kariprazyna prowadziła do ograniczenia ostrych objawów negatywnych. Leczenie kariprazyną przynosiło większe korzyści w porównaniu z risperidonem głównie w przypadku negatywnych objawów schizofrenii.

 

 1. Gedeon Richter wspólnie z zewnętrznymi ekspertami przeprowadził dwie sieciowe analizy objawów schizofrenii w celu mapowania ich ukrytej struktury. Jedna z nich wykazała, że w przypadku pacjentów z dominującymi objawami negatywnymi, więk­szość objawów negatywnych jest całkowicie odizolowana i nie wykazuje korelacji z innymi objawami PANSS.

Informacje o kariprazynie

Kariprazyna to skuteczny częściowy agonista receptorów dopaminowych D3/D2 charakteryzujący się preferencyjnym wiązaniem z receptorami D3, dopuszczony do obrotu w UE pod marką Reagila® do stosowania w leczeniu schizofrenii u dorosłych, a w USA pod marką Vraylar® do stosowania w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych, mieszanych lub depresyjnych związanych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu 1. Obecnie prowadzone są badania w zakresie stosowania kariprazyny jako leczenia wspomagającego w przypadku ciężkich zaburzeń depresyjnych u dorosłych. Kompozycja kariprazyny jest chroniona patentem, który wygasa w 2029 roku. Kariprazyna została opracowana przez spółkę Gedeon Richter Plc. i jest udostępniana w ramach licencji spółkom Allergan (AbbVie) w Stanach Zjednoczonych oraz Recordati SpA w krajach Europy Zachodniej.

Inne komunikaty

 • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
  12/04/2024
 • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
  21/03/2024
 • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
  13/03/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty