?>

Gedeon Richter i Allergan otrzymali zgodę FDA na rozszerzenie zakresu terapeutycznego leku VRAYLAR (kariprazyna) na leczenie depresji dwubiegunowej.

13/06/2019

Po zatwierdzeniu nowego wskazania VRAYLAR stał się pierwszym i jedynym lekiem, który jest w stanie leczyć pełne spektrum zespołu zaburzeń dwubiegunowych typu I, w tym również epizodów maniakalnych, mieszanych i depresyjnych.

Gedeon Richter i Allergan ogłosiły, że amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała zgodę na rozszerzenie zakresu terapeutycznego kapsułek VRAYLAR (kariprazyna) o leczenie towarzyszących chorobie dwubiegunowej typu I epizodów depresyjnych (depresja dwubiegunowa) u pacjentów dorosłych. VRAYLAR posiada już pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na leczenie towarzyszących chorobie dwubiegunowej typu I epizodów maniakalnych lub mieszanych. W Stanach Zjednoczonych liczba chorych cierpiących1 na chorobę dwubiegunową szacowana jest na niemal 11 milionów osób dorosłych, u których może ona wywoływać skrajne wahania poziomu nastroju, energii i aktywności2.

Leczenie choroby dwubiegunowej często może okazać się trudne, gdyż cierpiący na nią pacjenci mają wiele różnych zaburzeń depresyjnych i maniakalnych, występujących niekiedy równocześnie. Aktualna zgoda FDA stwarza lekarzom nowe możliwości leczenia wszystkich zaburzeń choroby dwubiegunowej typu I za pomocą jednego preparatu, zarówno w przypadku epizodów maniakalnych, jak i mieszanych lub depresyjnych – powiedział dr Stephen Stahl, profesor psychiatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego California, pierwszy autor opartego na analizie post hoc posteru pod tytułem Cariprazine Efficacy in Patients with Bipolar Depression and Concurrent Manic Symptoms. – Leczenie depresji, manii i stanów mieszanych przy użyciu jednego preparatu jest tak samo ważne dla pacjentów, jak i prowadzących ich lekarzy. Obecne zezwolenie może uprościć decyzję o podjęciu leczenia, a tym samym może prowadzić do ustabilizowania przebiegu choroby.

Niemal 70 procent pacjentów cierpiących na chorobę dwubiegunową przynajmniej raz zostaje niewłaściwie zdiagnozowanych i w ciągu 10 lat zgłaszają się średnio do czterech lekarzy, zanim uzyskają właściwą diagnozę3. W celu leczenia objawów swojej choroby wielu pacjentów zmuszonych jest przyjmować równocześnie wiele leków.

Zatwierdzone przez FDA rozszerzenie wskazań terapeutycznych leku VRAYLAR, opiera się na wynikach trzech badań klinicznych kontrolowanych placebo RGH-MD-53, RGH-MD-54 i RGH-MD-56. W ich toku wykazano, że 6 tygodniowe leczenie kariprazyną spowodowało większą niż placebo poprawę, ocenianą jako zmiana w skali punktowej Montgomery Asberg Depression Rating scale (MADRS). We wszystkich trzech badaniach klinicznych VRAYLAR w dawce 1,5 mg wykazywał istotną statystycznie różnicę w porównaniu do placebo. Ponadto, podczas RGH-MD-54 VRAYLAR w dawce 3mg również w stopniu istotnym statystycznie przekroczył liczbę punktów odnotowanych w przypadku placebo. Podczas badań klinicznych wystąpiły działania niepożądane w postaci mdłości, nadmiernej potrzeby ciągłego poruszania się (akatyzja), niepokoju i zespołu zaburzeń pozapiramidowych.

Uzyskanie tego pozwolenia jest ważnym kamieniem milowym wśród wytyczonych przez nas celów, by pomagać pacjentom i wypisującym im leki lekarzom w skutecznym leczeniu choroby dwubiegunowej typu I, a tym samym pokazuje również, że zdrowie psychiczne w dalszym ciągu znajduje się w samym centrum naszych zainteresowań – powiedział David Nicholson, dyrektor ds. badań i rozwoju spółki Allergan. – Jesteśmy zdeterminowani, aby rozwijać terapie służące leczeniu złożonych chorób psychicznych, jak na przykład VRAYLAR, który aktualnie znajduje się w III fazie badań klinicznych w zakresie wskazania do stosowania w leczeniu dużej depresji.

Pozwolenie to uważamy za duży sukces w procesie rozwoju kariprazyny, naszego produktu o szczególnym znaczeniu – powiedział dr István Greiner, dyrektor ds. badań Gedeon Richter. – Z radością przyjmujemy wiadomość, że kariprazyna, jako możliwość leczenia, staje się dostępna dla stale rosnącej liczby grup pacjentów cierpiących na schorzenia psychiczne.

VRAYLAR (kariprazyna) – dane dodatkowe

VRAYLAR to doustny, stosowany raz dziennie, atypowy lek przeciwpsychotyczny, zatwierdzony do doraźnego leczenia epizodów manii lub mieszanych powiązanymi z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu 1 (w dawce od 3 do 6 mg dziennie) oraz epizodów depresyjnych powiązanymi z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu 1 (w dawce od 1,5 do 3 mg dziennie) u dorosłych pacjentów. VRAYLAR jest zarejestrowany również do leczenia schizofrenii u osób dorosłych w zalecanej dawce od 1,5 do 6 mg dziennie.

Mimo, że mechanizm działania leku VRAYLAR w przypadku schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I nie został poznany, jego skuteczność może być wynikiem łącznego działania jako częściowego agonisty receptorów dopaminowych D₂ i receptorów serotoninowych 5-HT1a, oraz jako antagonisty receptorów serotoninowych 5-HT2A. Badania farmakodynamiki kariprazyny wykazały, że działa ona jako częściowy agonista charakteryzujący się preferencyjnym wiązaniem z receptorami dopaminowymi D3– i D2 oraz receptorami serotoninowymi 5-HT1A. W badaniach in vitro kariprazyna wykazała nawet 8-krotnie większe powinowactwo do receptorów dopaminowych D3 w porównaniu z receptorami D2. Kariprazyna występuje również jako antagonista receptorów serotoninowych 5-HT2b i 5-HT2a o odpowiednio silnym i umiarkowanym powinowactwie, wiąże się również z receptorami histaminowymi H1.

Lek VRAYLAR wykazuje mniejsze powinowactwo do receptorów serotoninowych 5-HT2C oraz receptorów α1A-adrenergicznych, nie wykazuje natomiast większego powinowactwa do cholinergicznych receptorów muskarynowych. Kliniczne znaczenie tych danych uzyskanych in vitro pozostaje nieznane.

Lek VRAYLAR został wynaleziony i był rozwijany przez naukowców Gedeon Richter we współpracy z firmą Actavis (Allergan), która na mocy licencji wprowadziła go do obrotu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W okresie ponad dziesięciu lat obie spółki przeprowadziły ponad 20 badań klinicznych z udziałem wielu tysięcy pacjentów z całego świata, by ocenić skuteczność i bezpieczeństwo kariprazyny u pacjentów borykających się z różnymi schorzeniami psychicznymi. Więcej informacji opublikowano na stronie www.vraylar.com.

O chorobie dwubiegunowej typu I i depresji dwubiegunowej

W Stanach Zjednoczonych liczba chorych cierpiących1 na chorobę dwubiegunową szacowana jest na niemal 11 milionów osób dorosłych, u których może ona wywoływać skrajne wahania poziomu nastroju, energii i aktywności2. Okresy te często nazywane są epizodami lub okresami. Już wystąpienie jednego epizodu maniakalnego jest wystarczające do zdiagnozowania choroby dwubiegunowej typu I. Mimo, że nie istnieją metody jej wyleczenia, można leczyć jej objawy4. Depresja dwubiegunowa oznacza okres depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej typu I. U osób cierpiących na chorobę dwubiegunową typu I epizody maniakalne przeplatają się z epizodami depresji, ale mogą również występować stany mieszane, kiedy epizody manii i depresji występują równocześnie. Zespół objawów depresji zazwyczaj pojawia się trzy razy częściej, niż epizod manii i przeważnie stanowi większą część okresu choroby5. Depresja dwubiegunowa typu I przeważnie trwa przynajmniej przez dwa tygodnie i w momencie stawiania diagnozy trudno ją odróżnić od dużej depresji. Jeżeli stan ten zostanie błędnie zdiagnozowany jako duża depresja, pacjentowi przepisywany jest antydepresant, co w przypadku monoterapii może wywołać u pacjenta cierpiącego na chorobę dwubiegunową epizod manii6.

Allergan – Dane dodatkowe

Centrala spółki Allergan znajduje się w Irlandii, w Dublinie. To globalna firma farmaceutyczna i lider w branży, który skupia się na rozwoju, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek objętych ochroną markowych leków, urządzeń medycznych, produktów biologicznych, materiałów chirurgicznych i produktów medycyny regeneracyjnej przeznaczonych dla pacjentów na całym świecie. Składające się z wiodących i zapewniających największą dostępną skuteczność preparatów portfolio spółki Allergan koncentruje się przede wszystkim na czterech kluczowych obszarach: medycynie estetycznej, okulistyce, neurologii i gastroenterologii. Dzięki podejściu stawiającemu innowację w centrum poprawy jakości opieki nad pacjentem Allergan może poszczycić się jednym z najszerszych w branży farmaceutycznej portfolio produktów i urządzeń medycznych znajdujących się w fazie badań i rozwoju.

Działająca w blisko 100 krajach spółka Allergan z zaangażowaniem współpracuje z lekarzami, przedstawicielami branży opieki zdrowotnej i pacjentami w celu zapewniania innowacyjnych i skutecznych metod leczenia pomagających ludziom na całym świecie wieść dłuższe i zdrowsze życie. Więcej informacji nt. spółki Allergan znajdziesz pod adresem www.Allergan.com.

Prognozy spółki Allergan

Zawarte w niniejszym komunikacie twierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych, które nie są faktami z przeszłości, odzwierciedlają opinię spółki opartą na posiadanych w chwili wydania komunikatu trendach i informacjach. Faktyczne wyniki mogą istotnie odbiegać od obecnych prognoz spółki Allergan, gdyż zależą one od wielu czynników, które mają wpływ na działalność spółki Allergan. Do czynników tych zaliczają się między innymi: trudności związane z uzyskaniem pozwolenia FDA lub skoordynowaniem terminów innych działań, czy też trudności związane z ich istotą – o ile takie w ogóle istnieją – konkurencyjne produkty i wpływ ich cen, akceptacja rynkowa produktów spółki Allergan i istnienie stałego popytu, skoordynowanie terminów pojawienia się produktów kluczowych – w tym RESTASIS – u konkurentów produkujących leki generyczne, a także wpływ tego na wynik finansowy, ryzyka związane z redukcją zatrudnienia w branży, z akwizycjami, z fuzjami, i powstawaniem przedsiębiorstw mieszanych, ryzyka związane z utratą wartości, prognozami finansowymi, zaplanowanymi obniżkami kosztów i zobowiązań, ujętymi w planach synergiami i reorganizacjami, niepewność związana ze wzrostem kosztów i niekorzystnymi zmianami podatkowymi, problemy produkcyjne lub poślizgi czasowe, a także inne ryzyka i niepewności, które znalazły się w regularnie sporządzanych przez spółkę Allergan publicznych sprawozdaniach dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – w tym również, ale nie wyłącznie – w złożonym na formularzu 10-K Rocznym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i w złożonym na formularzu 10-Q Kwartalnym Sprawozdaniu Finansowym za okres do 31 marca 2019 roku. Z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem Allergan odrzuca wszelkie inicjatywy i żądania zmierzające do weryfikacji takich prognoz.

Gedeon Richter – dane dodatkowe

Gedeon Richter (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Na koniec 2018 roku wartość giełdowa spółki wynosiła 3,2 mld EUR (3,6 mld USD), a przychody skonsolidowane wyniosły około 1,4 mld EUR (1,6 mld USD). Paleta oferowanych przez spółkę produktów obejmuje niemal wszystkie ważniejsze obszary terapeutyczne, takie jak ginekologia, centralny układ nerwowy, układ sercowo – naczyniowy. Spółka, posiadająca największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum badawczo-rozwojowe, koncentruje swoje badania na lekach oryginalnych na schorzenia centralnego układu nerwowego. Dzięki szeroko uznanej wiedzy z zakresu chemii sterydów Gedeon Richter stał się jednym z potentatów na skalę światową w obszarze produktów ginekologicznych. Gedeon Richter również aktywnie angażuje się w rozwój produktów biopodobnych.

Inne komunikaty

  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
  • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
    21/03/2024
  • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
    13/03/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty