?>

Gedeon Richter i Allergan informują o pozytywnych wynikach trzeciego badania rejestracyjnego kariprazyny w leczeniu chorych na depresję dwubiegunową typu I

19/04/2018

Gedeon Richter i Allergan informują o pozytywnych wynikach trzeciego badania rejestracyjnego kariprazyny w leczeniu chorych na depresję dwubiegunową typu I

Osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu porównującym kariprazynę w dawce 1,5 mg z placebo u chorych na depresję dwubiegunową typu 1.

Skuteczność i bezpieczeństwo kariprazyny w leczeniu chorych na depresję dwubiegunową typu 1 potwierdzają obecnie wyniki trzech dużych badań klinicznych.

Allergan oraz Gedeon Richter poinformowały o pozytywnych wynikach badania klinicznego III fazy RGH-MD-53 z użyciem kariprazyny w leczeniu dorosłych chorych z dużymi epizodami depresyjnymi w przebiegu chorób dwubiegunowych typu I (depresji dwubiegunowej typu I). W grudniu 2017 roku obie firmy ogłosiły uzyskanie pozytywnych wyników drugiego badania rejestracyjnego (RGH-MD-54) z kariprazyną w leczeniu chorych na depresję dwubiegunową typu I, w którym kariprazyna w dawkach 1,5 mg i 3 mg okazała się statystycznie istotnie skuteczniejsza niż placebo.

Skuteczność kariprazyny w leczeniu chorych na depresję dwubiegunową typu I wykazano w trzech pozytywnych badaniach rejestracyjnych: RGH-MD-53, RGH-MD-54 i RGH-MD-56. Firma Allergan planuje uwzględnić wyniki wszystkich tych badań w uzupełniającym wniosku o zatwierdzenie nowego wskazania dla leku (Company’s Supplemental New Drug Application, sNDA), który zostanie wysłany do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) w drugiej połowie 2018 roku. Kariprazyna jest obecnie zarejestrowana i dopuszczona do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych pod nazwą handlową VRAYLAR® do leczenia schizofrenii u chorych dorosłych oraz doraźnego leczenia epizodów maniakalnych lub mieszanych w przebiegu chorób dwubiegunowych typu I u dorosłych.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników trzeciego badania rejestracyjnego, które dostarczyło kolejnych danych, potwierdzających skuteczność kariprazyny jako potencjalnego leku dla dorosłych chorych na depresję dwubiegunową – powiedział David Nicholson, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w firmie Allergan. – Depresja dwubiegunowa jest często trudna do leczenia i może doprowadzić do skrajnej niepełnosprawności chorych. Firma Allergan jest zaangażowana w opracowanie terapii spełniających niezaspokojone dotąd potrzeby chorych cierpiących z powodu chorób psychicznych. Obecnie przygotowujemy uzupełniający wniosek o zatwierdzenie nowego wskazania dla kariprazyny w leczeniu chorych na depresję dwubiegunową typu I.

W badaniu RGH-MD-53 osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy i główne drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności w grupie leczonej kariprazyną w dawce 1,5 mg. U chorych tych wykazano statycznie istotnie większą poprawę w porównaniu z placebo zarówno w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego (zmiana całkowitej oceny w skali MADRS [Montgomery-Asberg Depression Rating Scale], mierzonej na początku badania i po 6 tygodniach [p=0,0417, LSMD -2,5]), jak i głównego drugorzędowego punktu końcowego (zmiana oceny w skali CGI-S [Clinical Global Impression Scale-Severity] [p=0,0417, LSMD -0,3). U chorych otrzymujących kariprazynę w dawce 3 mg wykazano numeryczną poprawę w porównaniu z placebo w zakresie pierwszorzędowego (p=0,1051, LSMD -1,8) i drugorzędowego punktu końcowego (p=0,1370, LSMD -0,2), jednak bez istotności statystycznej.

– Leczenie depresji dwubiegunowej może być bardzo trudne, biorąc pod uwagę niewielką liczbę skutecznych leków, dostępnych dla chorych z chorobami dwubiegunowymi typu I. Nie ma też wielu produktów leczniczych umożliwiających leczenie szerokiego zakresu zaburzeń dwubiegunowych – od manii do depresji – powiedział dr Gary Sachs, profesor psychiatrii w Harvard Medical School. – Uzyskane wyniki są bardzo zachęcające zarówno dla chorych jak i całego środowiska psychiatrycznego, ponieważ wskazują na możliwość zastosowania kariprazyny w leczeniu pełnego spektrum tych zaburzeń.

W przedstawionym badaniu 493 chorych przydzielono losowo (1:1:1) do grup terapeutycznych otrzymujących placebo, kariprazynę w dawce 1,5 mg oraz kariprazynę w dawce 3 mg. Celem badania była analiza skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji kariprazyny w leczeniu chorych na depresję dwubiegunową typu I. Kariprazyna była ogólnie dobrze tolerowana przez chorych uczestniczących w badaniu. Całkowity odsetek chorych, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane wyniósł 51% w grupach leczonych kariprazyną w dawce 1,5 i 3 mg oraz 46% w grupie placebo. Nasilenie większości tych zdarzeń było łagodne i umiarkowane, prowadząc do przerwania leczenia u 5% chorych otrzymujących kariprazynę w porównaniu z 3% chorych w grupie placebo. Najczęściej odnotowane zdarzenia niepożądane w grupach leczonych kariprazyną obejmowały pobudzenie ruchowe wynikające z przymusu bycia w ciągłym ruchu (akatyzja), niepokój, nudności oraz zmęczenie.

– Ogłoszone pozytywne wyniki stanowią dodatkowe potwierdzenie wartości terapeutycznej kariprazyny, jednego ze sztandarowych produktów naszej firmy. Stanowią one dla nas ogromną zachętę, ponieważ oznaczają kolejny krok naprzód na drodze do udostępnienia tej obiecującej opcji terapeutycznej chorym cierpiącym z powodu depresji dwubiegunowej – dodał dr István Greiner, Dyrektor ds. Badań w Gedeon Richter Plc.

O badaniu klinicznym kariprazyny w depresji dwubiegunowej typu 1

RGH-MD-56 było randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniem klinicznym II fazy z kontrolą placebo, prowadzonym w grupach równoległych u dorosłych chorych na depresję dwubiegunową typu I. Łącznie 584 chorych przydzielono losowo do poszczególnych grup terapeutycznych w celu analizy skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji kariprazyny w dawce 0,75 mg, 1,5 mg i 3 mg w porównaniu z placebo u chorych na depresję dwubiegunową typu I leczonych w warunkach ambulatoryjnych. Badanie obejmowało fazę skryningu, trwającą około 7-14 dni, w której nie podawano leków, następnie trwający 8 tygodni okres podwójnie zaślepionego leczenia (pierwszorzędowy punkt końcowy oceniano po 6 tygodniach) oraz dodatkowy tydzień obserwacji bezpieczeństwa, w którym nie podawano badanego leku.

RGH-MD-53 i RGH-MD-54 były identycznymi, wieloośrodkowymi, randomizowanymi, podwójnie zaślepionymi badaniami klinicznymi III fazy z kontrolą placebo, prowadzonymi w grupach równoległych, w których ustaloną dawkę leku podawano dorosłym chorym na depresję dwubiegunową typu I. W obu badaniach chorych przydzielono losowo do poszczególnych grup terapeutycznych w celu analizy skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji kariprazyny w dawce 1,5 mg i 3 mg w porównaniu z placebo u chorych na depresję dwubiegunową typu I leczonych w warunkach ambulatoryjnych. Badania obejmowały podobnie fazę skryningu, trwającą około 7-14 dni, w której nie podawano leków, następnie trwający 6-tygodniowy okres podwójnie zaślepionego leczenia oraz tydzień obserwacji bezpieczeństwa, w którym nie podawano badanego leku.

O leku VRAYLAR™ (kariprazyna)

VRAYLAR to doustny, przyjmowany raz dziennie atypowy lek przeciwpsychotyczny zatwierdzony do doraźnego leczenia dorosłych pacjentów z epizodami manii lub mieszanymi powiązanymi z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu 1 w zalecanej dawce wynoszącej od 3 do 6 mg dziennie oraz do leczenia schizofrenii u osób dorosłych w zalecanej dawce od 1,5 do 6 mg dziennie.

Mimo, że mechanizm działania leku VRAYLAR w przypadku schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I nie został poznany, jego skuteczność może być wynikiem łącznego działania jako częściowego agonisty receptorów dopaminowych D₂ i receptorów serotoninowych 5-HT1A oraz jako antagonisty receptorów serotoninowych 5-HT2A. Badania farmakodynamiki kariprazyny wykazały, że działa ona jako częściowy agonista charakteryzujący się preferencyjnym wiązaniem z receptorami dopaminowymi D3 i D2 oraz receptorami serotoninowymi 5-HT1A. W badaniach in vitro kariprazyna wykazała nawet 8-krotnie większe powinowactwo do receptorów dopaminowych D3 w porównaniu z receptorami D2. Kariprazyna występuje również jako antagonista receptorów serotoninowych 5-HT2B i 5-HT2A o odpowiednio silnym i umiarkowanym powinowactwie, wiąże się również z receptorami histaminowymi H1. Kariprazyna wykazuje mniejsze powinowactwo do receptorów serotoninowych 5-HT2C oraz receptorów α1A-adrenergicznych, nie wykazuje natomiast większego powinowactwa do cholinergicznych receptorów muskarynowych. Kliniczne znaczenie tych danych uzyskanych in vitro pozostaje nieznane.

Lek VRAYLAR został stworzony przez spółkę Gedeon Richter we współpracy z firmą Allergan, która na mocy licencji wprowadziła go do obrotu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W ciągu ponad dziesięciu lat obie spółki przeprowadziły ponad 20 badań klinicznych z udziałem tysięcy pacjentów na całym świecie, oceniających skuteczność i bezpieczeństwo kariprazyny u pacjentów z różnymi schorzeniami psychicznymi.

Więcej informacji opublikowano na stronie www.vraylar.com.

O spółce Allergan

Spółka Allergan (NYSE: AGN) z siedzibą w Irlandii to globalna firma farmaceutyczna i lider nowego modelu w branży – Growth Pharma. Allergan skupia się na rozwoju, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek leków, urządzeń medycznych, produktów biologicznych, materiałów chirurgicznych i produktów medycyny regeneracyjnej przeznaczonych dla pacjentów na całym świecie. Spółka dysponuje portfolio wiodących marek i produktów w dziedzinie neurologii, okulistyki, medycyny estetycznej i dermatologii, gastroenterologii, ginekologii, urologii oraz preparatów przeciwzakaźnych.

Allergan jest liderem branży w dziedzinie modelu badawczo-rozwojowego Open Science, kształtującego podejście do poszukiwania i rozwoju przełomowych idei oraz innowacji poprawiających jakość opieki nad pacjentem. Dzięki temu podejściu spółka posiada jedno z najszerszych portfolio produktów w opracowaniu w branży farmaceutycznej.

Sukces Allergan jest efektem zaangażowania ponad 18 tys. pracowników na całym świecie w realizację dewizy Bold for Life. Działająca w blisko 100 krajach spółka Allergan z zaangażowaniem współpracuje z lekarzami, przedstawicielami branży opieki zdrowotnej i pacjentami w celu zapewniania innowacyjnych i skutecznych metod leczenia pomagających ludziom na całym świecie wieść dłuższe i zdrowsze życie.

Więcej informacji na stronie spółki Allergan pod adresem www.allergan.com.

O firmie Gedeon Richter Plc

Firma Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2016 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,3 mld euro, a jej wartość giełdowa wyceniana była na 3,7 mld euro. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje niemal wszystkie najważniejsze obszary terapeutyczne, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Jest również firmą aktywnie angażującą się w rozwój produktów biopodobnych.

Inne komunikaty

  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
  • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
    21/03/2024
  • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
    13/03/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty