O konkursie:

Jeśli realizujesz bądź planujesz realizację projektu, który:

  • odpowiada na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet przyczyniające się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu,

  • wspiera poprawę jakości życia w chorobie,

to Konkurs Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom jest właśnie dla Ciebie!

Cel programu:

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego.

Kto może wziąć udział w programie?

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Zadanie konkursowe

Organizacje zgłaszające się do programu grantowego mają za zadanie przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w ciągu roku.

Kapituła Konkursowa:

W skład Kapituły Konkursowej wchodzą niezależni eksperci oraz przedstawiciele organizatorów Konkursu.

Kryteria wyboru:

Projekty oceniane są przez Kapitułę Konkursu według następujących kryteriów:

  • zgodność z Zadaniem Konkursowym;

  • budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny;

  • szczegółowy harmonogram działań;

  • pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości;

  • zasięg realizowanych działań – Polska/wybrane województwo/inny obszar;

  • plan ewaluacji koncepcji.

Projekty dotyczące zdrowia kobiet i mieszczące się w obszarze ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego będą otrzymywały dodatkowy punkt premiowy.

Terminy

Od ogłoszenia Konkursu organizacje mają ok miesiąc na przesłanie zgłoszenia swoich projektów. Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org w terminie od 15 listopada 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku. W wyjątkowych okolicznościach termin może zostać przedłużony.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się ok. 11 lutego, w dniu obchodów Światowego Dnia Chorego.

Grant:

Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje, jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

Patronat merytoryczny

WYPEŁNIONE WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE NALEZY WYSYŁAĆ NA ADRES:

grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org