Fundusze europejskie

Gedeon Richter Polska sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie technologii wytwórczej leku generycznego stosowanego w terapii hiperurykemii, bazującego na substancji aktywnej w nowej polimorficznej formie krystalicznej” w ramach działania POIR.01.02.00: Sektorowe Programy B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie, w ramach zaplanowanych prac rozwojowych, technologii wytwórczej leku generycznego stosowanego w terapii hiperurykemii i dny moczanowej bazującego na substancji aktywnej w nowej polimorficznej formie krystalicznej. Lek generyczny Spółki będą charakteryzowały unikalne właściwości, kluczowe z perspektywy rynku odbiorców końcowych, takie jak:

  • wysoka skuteczność,
  • większe bezpieczeństwo stosowania,
  • potwierdzenie okresu ważności leku przy różnych warunkach otoczenia,
  • niska cena.

Całkowita wartość projektu: 2 992 013 zł
Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 196 805 zł

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch etapów prac rozwojowych dotyczących opracowania i walidacji procesu wytwórczego produktu leczniczego oraz przeprowadzenia badań biorównoważności farmaceutycznej i klinicznej. Finalnym rezultatem będzie potwierdzenie, iż lek wytworzony przez Spółkę ma taką samą lub podobną biodostępność jak lek oryginalny, a jednocześnie z uwagi na zastosowaną formę polimorficzną charakteryzuje się większym bezpieczeństwem stosowania.

Gedeon Richter Polska sp. z o.o. realizował projekt pn. „Rozbudowa laboratorium badawczo-rozwojowego Gedeon Richter poprzez utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych metod otrzymywani substancji czynnych w formie nanocząsteczek” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

Całkowita wartość projektu: 5 670 268,87 zł.
Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 754 510,34 zł.

Projekt zakładał zakup środków trwałych w postaci specjalistycznej aparatury badawczej oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych służących rozwojowi Centrum Badawczo-Rozwojowego Gedeon Richter Polska sp. z o.o. Zakupiona aparatura badawcza zlokalizowana jest w siedzibie Wnioskodawcy w Grodzisku Mazowieckim. W wyniku realizacji projektu stworzone zostały warunki materialne do przeprowadzenia prac badawczych zaplanowanych w agendzie badawczej.

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowywanie innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząstek, mających zastosowanie w technologii wytwarzania produktów z klasy BCS IV”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie:  Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Całkowita wartość projektu: 5 261 185,87 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  2 596 206,91 zł

Badania prowadzone w ramach projektu polegać będą na opracowywaniu innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząstek, mających zastosowanie w technologii wytwarzania produktów leczniczych z klasy BCS IV, charakteryzujących się słabą rozpuszczalnością i słabą wchłanialnością oraz opracowanie metod analitycznych potwierdzających jakość otrzymanego produktu zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.
Proces badań będzie prowadzony przy współpracy polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw (również z sektora MŚP). Rezultaty projektu zostaną wdrożone na terytorium RP w zakładzie produkcyjnym Gedeon Richter Polska sp. z o.o.